Tuhat-tutkimustietojärjestelmä: Tietosuojaselosteen vanhat versiot

Ohjeita tutkimustietojärjestelmän käyttöön.

Tuhat tietosuojaseloste 24.5.2018

​TIETOSUOJASELOSTE

Yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679. 
Laatimispäivä  24.5.2018 

1. Rekisterinpitäjä

Helsingin yliopisto
puhelin 029 41 911
hy-arkki@helsinki.fi (kirjaamo)
PL 3
00014 Helsingin yliopisto
 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Aija Kaitera
Yhteystiedot: tuhat-info@helsinki.fi, puhelin +358 2941 22000
 

3. Rekisterin nimi

Yliopiston tutkimuksessa ja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa toimivien henkilötietojen käsittely yliopiston Tuhat-tutkimustietojärjestelmässä.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste

Tarvitsemme henkilötietojen käsittelyä seuraaviin tarkoituksiin:
 • Yliopisto saa käyttöönsä rekisterin  tutkimuksessa ja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa toimivista henkilöistä ja heidän  toiminnastaan. 
 • Henkilötietojen käsittelyssä yliopisto tai henkilö itse lisää, poistaa, tarkentaa, tilastoi, analysoi ja julkaisee tietoja.
 • Henkilö itse käyttää tietoja oman toiminnan hallinnointiin, raportointiin ja viestintään.
 • Yliopisto käyttää tietoja toiminnan  koordinoinissa kuten tapahtumien, toimintamallien ja palveluiden kehittämisessä, ohjauksessa ja tiedotuksessa.
 • Yliopisto yhdistää tietoja muihin aineistoihin kuten palvelussuhdetietoihin ja kansainvälisten julkaisutietokantojen aineistoihin.
 • Yliopisto julkaisee ja jakaa tutkimustietojärjestelmän tietoja ajantasaisesti tutkimusportaalissa, yliopiston verkkopalveluissa ja lisäksi myös kansallisissa opetus- ja kulttuuriministeriön portaaleissa. 
 • Yliopisto toteuttaa johdon ja opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruita  järjestelmän avulla. Tiedonkeruut usein edellyttävät, että henkilö itse tallentaa tietoja tutkimustietojärjestelmään. Yliopisto voi tallentaa julkaisutietoja henkilöiden puolesta.
 • Yliopisto tilastoi ja analysoi tutkimustietojärjestelmän tietoja tutkimustoiminnan arviointia ja kehittämistä varten. 

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 6 kohtaan 1e käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi .

Yleisen edun mukaisesti yliopisto käsittelee, tilastoi, analysoi ja julkaisee yliopiston tutkimustoimintaan ja yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen liittyviä henkilötietoja yliopistolain §2 mukaisten tehtävien suorittamiseksi. Käsittelyn oikeasuhtaisuuden toteuttamiseksi henkilötiedot kuvaavat henkilön toimintaa yliopiston tutkijana, tutkimusresursseja ja -tuotoksia sekä yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Tutkimustoiminnan tiedot ovat julkisia pois lukien erikseen rahoittajan kanssa sovitut tiedot. Tutkimustietojen avulla yliopisto viestii hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti tutkimustoiminnastaan ja yliopistolain 51§ mukaisesti toimittaa opetusministeriölle sen määräämät tutkimukseen liittyvät tiedot. 

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi ja nimen eri versiot, henkilön tunnisteet yliopiston tietojärjestelmissä ja kansainväliset tutkijatunnisteet, henkilön kuva, tutkimustoimintaa ja koulutusta kuvaavat tekstit, yksikkötiedot, sosiaalisen median linkit ja muut linkit, näkyvyys tutkimusportaalissa ja muutoshistoria. 
Henkilöön linkitettyjä tietoja ovat
 • julkaisut
 • täydentävä rahoitus
 • projektit
 • aktiviteetit
 • palkinnot
 • Media/press
 • tutkimusinfrastruktuuurit
 • tutkimusaineistot
 • vaikuttavuus

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Yliopiston tietovarasto
 • Henkilötietojärjestelmä SAP HR
 • Opintotietojärjestelmä OODI
 • Projektitietojärjestelmä
 • Organisaatiorekisteri
 • Käyttäjätunnukset
 • Julkaisutietokannat Web of Science, ArXiv, Arto, Fennica, Cab Abstracts
 • Henkilön itse tallentamat tiedot
 • Toisen henkilön tallentamat tiedot (yhdessä tehty toiminta)
 • Valtuutetun käyttäjän tallentamat tiedot (käyttäjä tallentaa henkilön puolesta)

7. Arkaluonteisten henkilötietojen käsittely ja suojaaminen

Ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja.
 

8. Henkilötietojen säilytysaika ja tarpeettomien henkilötietojen poistaminen

Henkilötietojen säilytysaikaa ei ole rajattu.
 

9. Automatisoitu henkilötietojen käsittely ja profilointi

Yliopisto profiloi tutkijoita suoritusarviointien ja strategisen johtamisen tausta-aineistoissa. Käsittelyssä ei tehdä päätöksiä automatisoidusti. 
 

10. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tiedot julkaistaan tutkimusportaalissa  http://www.helsinki.fi/tuhat.

 • Henkilö voi itse estää oman henkilöprofiilinsa tai minkä tahansa henkilöprofiiliinsa linkitetyn yksittäisen tiedon julkaisun.
 • Tutkimusportaali tuottaa RSS-syötteenä julkaisu-, henkilö- ja projektiluetteloita, joita voidaan jakaa mille tahansa verkkosivuille.

Muut verkkopalvelut:

 • Henkilö voi itse siirtää ORCID-portaaliin julkaisutiedot, henkilön affiliaation HY:ssä ja kansainväliset tutkijatunnisteet.
 • Yliopisto siirtää maa- ja metsätalousministeriön Hankehaavi.fi -palveluun maa- ja metsätalousalan hanketiedot. 

HY:n sisäinen käyttö: 

 • Tilastot Rapo-raportointijärjestelmässä, 
 • Tutkimuksen arvioinnin aineistot ja muut selvitykset

Yliopistolain 51§ mukaan yliopisto toimittaa ministeriölle sen määrittelemät tiedot. Tutkimustietojärjestelmästä toimitetaan seuraavat tiedot: 

 • Julkaisujen viitetietojen kopio tuotetaan kerran vuorokaudessa opetusministeriön VIRTA-julkaisutietopalvelulle , josta tietoja siirretään edelleen seuraaviin palveluihin: 
 • Suomen Akatemian hankeraportointi, jossa tutkija poimii julkaisutiedot VIRTA-palvelusta SA-raportointi 4.4.2017
 • Henkilötiedoista henkilön tieteenala.
 • Henkilön vierailut ulkomaille ja yliopistossa isännöidyt vierailut.

Tutkimuskäyttö:

 • Turun yliopiston Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen tutkimusprojekti ”Avoimen tieteen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittarit” 4.4.2017
 • European VIRTA -hanke 18.10.2017

11. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilön hakiessa tutkimustietojärjestelmän käyttöliittymän kautta kansainvälistä ORCID-henkilötunnistetta, siirtyy ORCID:in palvelimelle http://orcid.org/  henkilön etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite.
Käytämme portaalin käytön seurantaan Google Analytics -työkalua, jolloin Google Analyticsin käyttöön siirtyvät nämä Googlen keräämät tiedot, voimassa 25.5.2018.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Palvelimet sijaitsevat Helsingin yliopiston lukitussa konehuoneessa.
Henkilötietojen käsittelyoikeudet ovat Helsingin yliopiston kirjastossa pääkäyttäjillä, tutkimushallinnon asiantuntijoilla, tutkimusryhmien johtajilla sekä yksiköiden erikseen määräämillä käyttäjillä.
Tiedonsiirroissa henkilötietoja käsittelevät yliopiston ja järjestelmätoimittajan tietotekniikka-asiantuntijat.
Henkilötiedot julkaistaan tutkimusportaalissa, josta ne ovat täysin julkisesti luettavissa, mutta henkilö voi itse estää omien tietojensa julkaisun. 

13. Tarkastusoikeus

Henkilötiedot voi tarkistaa joko julkisen portaalin kautta http://www.helsinki.fi/tuhat  tai ottamalla yhteyttä osoitteeseen tuhat-info@helsinki.fi  tai puhelimitse +358 99 191 22000.

14. Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Virheelliset tiedot henkilö voi joko korjata itse tai pyytää korjaamista osoitteesta tuhat-info@helsinki.fi tai puhelimitse 09 191 22000.
Yliopiston julkaisujen kirjoittajatiedot säilytetään pysyvästi. 
 

15. Tietosuojavastaavan tiedot

Helsingin yliopiston tietosuojavastaava on Tuomas Tähtinen, tietosuoja@helsinki.fi

Henkilörekisteriseloste 17.10.2017

TIETOSUOJASELOSTE (Henkilötietolaki 523/99 10 ja 24§)

Laatimispvm: 13.4.2010, päivitetty 14.4.2016, 1.3.2017, 18.10.2017

 • Muutokset 20.10.2017:
  • 7. tietojen säännönmukaiset  luovutukset: Lisätty tietojen luovutus Suomen Akatemian hankeraportointiin, Turun yliopiston tutkimusprojektille ja CSC:n tutkimushankkeelle European VIRTA-pilot.
 • Muutokset 1.3.2017:
  • 7. tietojen säännönmukaiset  luovutukset: Lisätty  julkaisutietojen tiedonsiirto VIRTA-julkaisutietopalveluun. 
 • Muutokset 14.4.2016:
  • 5. Rekisterin tietosisältö: Selvennetty pakollisia tietoja, mikä on rekisterin pakollinen sisältö ja mikä tieto on pakollista, kun järjestelmään tallennetaan lisää tietoja. Lisätty tiedot täydentävän tutkimusrahoituksen myönnöistä sekä ulkopuolisten organisaatioiden ja henkilöiden tietojen tallennus julkaisujen ja myöntötietojen tiedonsiirrossa.
  • 7. tietojen säännönmukaiset luovutukset: Lisätty  tieto RSS-syötteiden käytöstä yliopiston ulkoisten verkkosivustojen julkaisuvälineessä sekä Viikin kampuksen tutkimusprojektien siirto Hankehaavi.fi -palveluun

 

1. Rekisterinpitäjä

Nimi (y-tunnus)

Helsingin yliopisto (0313471-7)

Osoite

PL 33 (Yliopistonkatu 4), 00014 Helsingin yliopisto

Muut yhteystiedot

tuhat-info@helsinki.fi, puhelin 09 191 22000

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi

Aija Kaitera

Osoite

PL 33 (Yliopistonkatu 4), 00014 Helsingin yliopisto

Muut yhteystiedot

Tuhat-info@helsinki.fi, puhelin 09 191 22000

3. Rekisterin nimi

Tuhat-tutkimustietojärjestelmä

4. Henkilötietojen käsittelyn

tarkoitus

Tutkimus on yliopiston perustoimintoja. Tuhat-tutkimustietojärjestelmässä yliopisto ylläpitää tietoja tutkimustoiminnastaan. Henkilötietojen käsittelyllä luodaan ajantasainen rekisteri yliopiston perustoimintaan liittyvistä henkilöistä tieteentekijöinä ja asiantuntijoina. Järjestelmän tietoja käyttävät yliopisto, tutkijat sekä tiedekunnat, laitokset, tutkimusryhmät ja muut yksiköt tiedontuotannossa ja viestinnässä. Henkilötietojen käsittely perustuu palvelus- tai apurahasopimuksen tehneiden osalta henkilötietolain 8§ kohtaan 5, yhteysvaatimus, ja muiden henkilöiden osalta kohtaan 1, henkilön antama yksiselitteinen suostumus.

5. Rekisterin tietosisältö

 

 

Rekisterin pakollinen tietosisältö on:

 • Opetus- ja tutkimushenkilöstön Sukunimi, Sukupuoli, yksikön nimi, aloituspäivämäärä, näkyvyys.
 • yliopiston kirjanpidossa hallinnoitu tutkimusrahoitus (Liiketoiminta-alue H1 Tutkimus)
 • Yliopiston vuosiraportointia varten kerättävät julkaisutiedot.

 

Tietoja järjestelmään tallennettaessa on tietosisältö ja tietojen pakollisuus seuraava:

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia tietoja.

 • Henkilön perustiedot: Henkilönumero, Etu- ja sukunimi*, Kutsumanimi, Nimivariantit, Sukupuoli*, Syntymäaika, Koulutus, ORCID-tunniste, Käyttäjätunnus, Tutkijan uraporras ja nimike, Lisätiedot HY-affiliaatiosta, Lisätiedot koulutuksesta, Vastuullisen tutkijan asema, Ansioluettelo, Tutkimuksen ja opetuksen kuvaus, Tieteenalat ja erikoisalat, Profiilikuva, Yksikkötieto (tutkimusaffiliaatio), yksikköön liittyvä aloitus-* ja päättymispäivä, Tohtorikoulutettavien ohjaussuhde (ohjaajana, ohjattavana %-osuus) Yhteystiedot: Lankapuhelin- ja matkapuhelinnumero, Faksi, Sähköpostiosoite, Kotisivut, Osoite (katuosoite, huone, postinumero, kaupunki, maa); Näkyvyys*, Muutoshistoria
 • Organisaatiotiedot: Organisaatiotyyppi, Yksikön nimi*, Lyhyt nimi, Yksikön tunnus, Kuvaus tutkimuksesta, Kuva, Osoite (katuosoite, rakennus, huone, postinumero, kaupunki, maa), Puhelinnumero, Faksi, Sähköpostiosoite, Kotisivut, Yksikön aloitus-* ja päättymispäivä, Entinen yksikkö, Ylätason yksikkö, Tieteenalat ja erikoisalat, Näkyvyys*, Muutoshistoria
 • Julkaisut: Julkaisun tila*, Kieli*, Otsikko*, Alaotsikko, Julkaisuvuosi*, Artikkelin numero sähköisessä julkaisussa, Lisätietoja opinnäytetyöstä, Tiivistelmä, Tieteenalat ja erikoisalat, Julkaisuun liittyvät henkilöt* (etu- ja sukunimi, affiliaatio ISI Web of Science –tietokannassa, rooli julkaisussa, organisaatioaffiliaatiot), Organisaatioaffiliaatiot, Julkaisun käsittely-yksikkö, Työryhmä, Lehti, Julkaisupäivä, Lehden vuosikerta ja numero, Sivunumerot ja sivumäärä, Emojulkaisun otsikko, Emojulkaisun alaotsikko, Artikkelin numero, Kustantaja, Painos, Sijainti, ISBN (painettu ja elektroninen), Toimittajat, Julkaisusarjan tiedot (nimi, kustantaja, painettu ISSN, elektroninen ISSN, vuosikerta, numero), Konferenssijulkaisun otsikko, Konferenssijulkaisun alaotsikko, Julkaisupaikka, Konferenssin tiedot (nimi, numero, kaupunki, maa, aloituspäivä ja päättymispäivä), Patenttitiedot (IPC, patenttinumero, myöntäjä, päivämäärä), Audiovisuaalisen aineiston tiedot (julkaisuväline, koko, ISAN, onko ohjelmalähetys, julkaistu, saatavilla verkossa, julkaisuajankohta), Julkaisuun liittyvät tiedostot, Linkit, DOI –pysyväislinkki, Lisätietoja Open Access –käytännöstä, Embargo-päivämäärä, Kustantajat käyttöehdot, Relaatio projektiin, relaatio tutkimusinfrastruktuuriin, relaatio tietoaineistoon, Lisätietoja, HY:n tutkimuksen piiriin kuuluminen, Näkyvyys*, Bibliometriset tiedot (vuosi, itseviittaukset, viittausten määrä ja tallennuspäivämäärä), Julkaisun käsittelyvaihe, Muutoshistoria
 • Lehdet: Lehtityyppi*, Lehden nimi*, Muut nimet, ISSN (painettu), ISSN (elektroninen), Muu ISSN, Kustantaja, Maa, Aihe, Julkaisufoorumiluokitus, Aloitusvuosi, Lopetusvuosi, Korvaava lehti, Sherpa RoMEO –tiedot:, Arkistointi (preprint), Rajoitukset (preprint), Arkistointi (postprint), Rajoitukset (postprint), Ehdot (postprint), RoMEO-väri, Viittauskertoimet:, Vuosi, Lähde, Synkroninen viittauskerroin, Lokaali viittauskerroin, Välittömyysindeksi, Puoliintumisaika (half-life), Importointipäivä, Lehden käsittelyvaihe, Muutoshistoria
 • Kustantajat: Kustantajatyyppi, Nimi*, Muut nimet, ISBN:n alkuosa, Maa, Julkaisufoorumiluokitus, Kustantajan käsittelyvaihe, Muutoshistoria
 • Myönnöt (Täydentävän tutkimusrahoituksen wbs-tietueet): Myönnön tyyppi (Suomen akatemia, Tekes, Kotimainen yritys, Muu kotimainen, EU puiteohjelma, EU rakennerahasto, Muu EU, Muu kilpailtu ulkomainen, Ulkomainen yritys), myönnön luonne (liiketoiminta-alue), Keskeytyksen tiedot (päivämäärä, syy), Myönnön nimi* (lyhytnimi, lyhenne). Kuvaus, järjestelmätunnisteet, Myöntöön liittyvät henkilöt* ja henkilön rooli, myöntöä hallinnoivan yksikön nimi*, Onko myönnössä yhteistyökumppaneita* (myöntöön osallistuvat ulkopuoliset yksiköt), Rahoittajan nimi* ja myönnön määrä, Päivämäärät (suunniteltu aloitus- ja lopetuspäivämäärä, myöntöpäivämäärä, Dokumentit, linkit, relaatiot muihin sisältöihin (projektit, myönnöt), Tieteenalat ja vapaat avainsanat, Näkyvyys, Muutoshistoria.
 • Projektit: Projektityyppi*, Virallinen nimi, Nimi*, Kuvaus, URL, Projektikoodi, Aloituspäivä*, Suunniteltu päättymispäivä, Todellinen päättymispäivä, Huomautus, Status, Projektiin liittyvät henkilöt (nimi, rooli, organisaatioaffiliaatiot), Yksiköt, Projektin käsittely-yksikkö, FP7-viitekoodi, Tieteenalat ja erikoisalat, Projektiin liittyvät tiedostot, Linkit, Relaatiot myöntöihin ja muihin projekteihin, Relaatiot julkaisuihin, Näkyvyys*, Muutoshistoria
 • Muu tieteellinen toiminta (ns. aktiviteetit): Aktiviteettityyppi*, Otsikko*, Kuvaus (Otsikko, Alaotsikko, Organisaation/yrityksen/instituution tiedot, Kaupunki, Vierailun tarkoitus, Vierailijan nimi, Vierailijan nimike, Julkaisijainstituutio, Julkaisupaikka, Paino- ja sähköisten versioiden ISSN- ja ISBN-numerot, Konferenssinumero, -paikka, -järjestäjä, Esityksen otsikko, Ryhmän (organisaation) nimi, tyyppi, affiliaatio, Opiskelijan nimi, Opinnäytetyön otsikko, Median nimi, Tuottajan nimi, Yliopisto, Maa, Kansainvälisyys), Aktiviteettiin liittyvät henkilöt* (nimi*, rooli*, kuvaus roolista, aloituspäivä*, lopetuspäivä), Yksiköt, Käsittely-yksikkö, Aktiviteettiin liittyvät tiedostot, Aktiviteettiin liittyvät tutkimusinfrastruktuurit ja tietoaineistot, Linkit, Näkyvyys*, Muutoshistoria
 • Vastuullisen tutkijan asemaan ja hakemukseen liittyvät tiedot: Hakemusteksti, Hakemuksen tila, Yksikkö, Aloituspäivä*, Päättymispäivä*, Arviointipäivä, Muutoshistoria
 • Tutkimusaineistoihin liittyvät tiedot: Nimi*, kuvaus, ajanjakso, tuotnatopäivä, maantieteellinen sijainti, henkilöt joihin liittyy, vastuuhenkilö, julkaisija, sijainti (DOI, elektroninen aineisto, fyysinen aineisto, linkki, päivä jolloin asetettu saataville), aineistoon pääsy (avoin, rajattu, embargo, estetty), aineiston sisältöön liityvät rajoitukset (Tietojen suojaus, eettinen hyväksyntä, kaupalliset rajoitteet, Arkaluonteinen (Eläimet, tupakka, turvallisuus, geenimanipulointi, kantasolut), relaatiot muihin sisältöihin (Relaatiot muihin sisältöihin (projektit, tutkimusinfrastruktuuri, julkaisut, aktiviteetit, tietoaineistot), Näkyvyys*, Muutoshistoria
 • Tutkimusinfrastruktuureihin liittyvät tiedot: Nimi*, lyhenne*, kuvaus, hankintapäivä, arvo, on HY:n ulkopuoliseen käyttöön, vastuuhenkilö, vastuuorganisaatio, yhteystiedot, luokittelut (tyyppi, tieteenalat, ESFRI, MERIL, HY infraohjelman luokitus)linkitetyt julkaisut, projektit, tutkimusaineistot, aktiviteetit, Näkyvyys*, Muutoshistoria
 • Käyttöoikeuksien haltijoiden tiedot: Nimi, Käyttäjätunnus*, Sähköpostiosoite*, Roolit ja roolien laajuus
 • Käyttöoikeutta hakevien tiedot: Etunimi*, Sukunimi*, Sukupuoli*, Lisätietoja, Sähköpostiosoite*, Yksikkö*, Hakemuksen käsittelyvaihe  
 • Ulkopuoliset organisaatiot: Organisaatiotyyppi, Organisaation toiminnan luonne, Yksikön nimi*, Lyhyt nimi, Vaihtoehtoiset nimet, ID tietolähteessä, Osoite (katuosoite, rakennus, huone, postinumero, kaupunki, maa), Puhelinnumero, Faksi, Sähköpostiosoite, Taloustiedot (pankkitili, yrityskoodi), Dokumentit, linkit, Muistiinpanot, Näkyvyys*, Muutoshistoria
 • HY.n ulkopuoliset henkilöt julkaisuissa ja projekteissa: Nimike, nimi, maa, sukupuoli, ulkopuolinen organisaatio, näkyvyys (aina ei-julkinen), muutoshistoria

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Henkilö-, käyttölupa-, organisaatiotiedot sekä täydentävän tutkimusrahoituksen myönnöt tuodaan kerran vuorokaudessa yliopiston muista tietojärjestelmistä. Tiedonsiirrossa luodaan uusia tietoja ja päivitetään olemassa olevia.
 • Mikäli henkilön tietoja ei ole saatavissa Tietovaraston kautta, henkilö itse hakee käyttöoikeutta https://tuhat.helsinki.fi/admin/vetuma-login kansalaisen tunnistamispalvelun kautta.
 • Henkilön antaessa yksiselitteisen kirjallisen luvan henkilötietojen käsittelyyn, henkilöprofiili voidaan myös luoda järjestelmään käsin.
 • Julkaisutietoja importoidaan säännönmukaisesti verkkotietolähteistä Web of Science, ArXiv, Arto, Fennica, Cab Abstracts.
 • Julkaisun viitetietojen lisäksi verkkotietolähteistä järjestelmä importoi  julkaisujen ulkopuoliset organisaatiot sekä HY:n ulkopuoliset kirjoittajanimet

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilön hakiessa tutkimustietojärjestelmän käyttöliittymän kautta kansainvälistä henkilötunnistetta (ORCID), siirtyy ORCID:in palvelimelle http://orcid.org/  henkilön etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite.

9. Rekisterin tai muun tietojärjestelmän suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

-

B. ATK-lla käsiteltävät tiedot

Luku- ja käyttöoikeudet perustuvat henkilön rooliin yliopiston tutkimustoiminnassa.

10 Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Tiedot voidaan tarkistaa joko julkisen portaalin kautta http://www.helsinki.fi/tuhat  tai ottamalla yhteyttä osoitteeseen tuhat-info@helsinki.fi  tai puhelimitse +358 99 191 22000.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Virheelliset tiedot henkilö voi joko korjata itse tai pyytää korjaamista osoitteesta tuhat-info@helsinki.fi tai puhelimitse 09 191 22000.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietoja ei käytetä kaupalliseen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin tai markkina- ja mielipidetutkimuksiin tai henkilömatrikkelia tai sukututkimusta varten.

 

Saavutettavuusseloste