Datanhallinnan perusopas: Opiskelijan DMP

Tutkielmat ja aineistonhallinta

 • Aineistonhallintasuunnitelmassa (data management plan, DMP) kuvataan, miten tutkielmassa kerättävää, käsiteltävää tai muualta saatua tutkimusdataa tai tutkimusaineistoa hallinnoidaan.
 • Aineistonhallintasuunnitelma tehdään ennen aineiston keruuta. Sitä on tarkoittus päivittää ja täydentää työn edetessä tai suunnitelmien tarkentuessa.
 • Suunnitelman yksi tärkeimmistä tehtävistä on ennakoida tietosuojariskejä, mm. kiinnittää huomiota henkilötietoa sisältävän aineiston keräämiseen ja käsittelyyn.
 • Mikäli tutkielma tehdään tutkimusryhmässä, noudatetaan projektin yhteisiä ohjeita, jotka kirjataan omaan suunnitelmaan. Joka tapauksessa noudatetaan oman yliopiston ja mahdollisen toimeksiantajan ohjeita ja vaatimuksia.
 • Ohessa on mallipohja opiskelijoille tutkielman aineistonhallintasuunnitelman luomiseksi.

Ohje ohjaajalle

 • Huolellisella aineistonhallinnalla pyritään parantamaan tutkimuksen tai harjoitustyön luotettavuutta ja tulosten toistettavuutta, sekä edistämään kerätyn tutkimusaineiston jatkokäyttöä.
 • Tutkielman ohjaajana sinun on hyvä käydä opiskelijan kanssa suunnitelma yhdessä läpi ja tarkastella tutkimusdatan hallinnan suunnitellut käytännöt. Suunnitelman läpikäymisessä auttavat tämän oppaan eri luvut.  Apuna voi käyttää myös Helsingin yliopiston aineistonhallinnan ohjetta.
 • Voit olla yhteydessä Datatukeen, jos kaipaat apua suunitelman joissakin kohdissa: datasupport@helsinki.fi

Opiskelijan aineistonhallintasuunnitelma -pohja

 • Aloita suunnitelman tekeminen jo tutkielman sisältöä suunnitellessasi ja viimeistään ennen kuin ryhdyt datan keruuseen tai käsittelyyn. Tee ensin taulukko omista aineistoistasi.   
 • Aineistonhallintasuunnitelman pohjan jokaisen luvun alussa on lyhyt kuvaus aiheesta ja muutama keskeinen kysymys, joiden tarkoitus on auttaa suunnitelman teossa. Valmiina olevia lauseita ei tarvitse käyttää, vaan asiat voi kuvailla omin sanoin. Jokaiseen kohtaan voit vapaasti kirjoittaa lisätietoja ja tarkennuksia. 
 • Suunnitelman kirjoittamisessa kannattaa käyttää apuna tätä Datanhallinnan opasta. Jokaiseen lukuun suunnitelmassa löytyy linkki oppaassa olevaan moduliin (suluissa olevat otsikot). 
 • Kirjoita ja kuvaile konkreettisesti kuhunkin lukuun, miten suunnittelet toimivasi. Tärkeintä on, että itse ymmärrät, mitä valitset tai kirjoitat. Muiden lauseiden kopiointi voi johtaa suunnitelmaan, josta ei ole sinulle mitään hyötyä.  
 •  Poista lopullisesta suunnitelmastasi ohjetekstit ja turhat vaihtoehdot monivalinnoista, jotta saat valmiiksi selkeän ja juuri omaan opinnäytteeseesi soveltuvan aineistonhallintasuunnitelman. 

 

Opiskelijan aineistonhallintasuunnitelma -pohja

Saavutettavuusseloste