Editori - työkalu avoimeen julkaisemiseen ja julkaisukäytäntöjen harjoitteluun: Editori opetuksen apuna

Oppaassa esitellään Open Journal Systemsiin perustuva Editori-palvelu ja sen eri käyttötapoja

Editori julkaisukäytäntöjen harjoittelutyökaluna

Editoria voi käyttää opetuksessa ja tutkimuksessa eri tavoin myös julkaisematta varsinaista omaa OA-lehteä. 

Tässä joitakin mahdollisia käyttötapoja:

  • vertaisarvioinnin harjoitteluun (tutkijakoulut, seminaarit, metodikurssit jne.)
  • artikkelimuotoisen esseen arviointiin (seminaarit, ohjaus, opetus)
  • työkaluna seminaarien opponoinnissa (opponointi sekä kirjallisesti että suullisesti)
  • toimitustyökaluna esimerkiksi blogimuotoiselle opintosuoritukselle
  • tieteellisen työpajan apuvälineenä (esimerkiksi esitelmien julkaisualustana)
  • Moodleen jäävien opinnäytteiden avoimena julkaisukanavana (esim. kirjallisuuskatsaukset)
  • tekstin kommentointi, muokkaaminen ja vertaisarviointi ns. back-end-työkaluna, mutta julkaisu voi tapahtua muulla (esim. Wordpress-alusta tms.)
  • overlay-lehden perustaminen (tiettyyn aiheeseen keskittivä julkaisu, jonka sisältö voi tulla muualta, esimerkiksi julkaisuarkistoista)

Kuulemme mielellämme ideoita työkalun soveltamisesta eri tarkoituksiin ja esittelemme sitä kiinnostuneille. Ota yhteyttä osoitteella editori@helsinki.fi ja jutellaan lisää!

Esimerkki 1: Kurssilehdestä tieteenalan opiskelijalehdeksi

Edinburghin yliopiston Lifespans and Styles on OJS-alustalla toimiva opiskelijalehti, jonka lähtökohtana oli tarjota julkaisukanava "Honours seminar on intraspeaker sociolinguistic variation" -kurssin lopputöille. Samalla julkaisuväline toimi opetuksen tukena. Lehden ensimmäisen numeron johdantoon (2015) lehden päätoimittaja ja kurssinvetäjä Lauren Hall-Lew on tiivistänyt julkaisun idean:

"The journal was inspired by the fact that, while many undergraduates produce exceptional scholarship, most do not get an opportunity to share their work with the wider academic community. Some may go on to postgraduate study in the same field of study as their undergraduate degree, but most will not continue in academia, or if they do, they will often change subfield. Meanwhile, the research they produce for a class, a dissertation, or a thesis will end up in a university library archive or, much more likely, buried in the folders of their personal computer. It is my belief that this is a disservice to both the student and the academic community at large. This journal was founded in the spirit of giving excellent undergraduate work the exposure and longevity that it deserves."

Lehti ilmestyy pari kertaa vuodessa. Lehdessä julkaistaan vaihteleva määrä (2–7 kpl) artikkeleita, jotka ovat oppilaiden kurssituotoksia tai kurssin teemaan liittyviä, opiskelijoiden tekemiä tutkimuksia. Lisäksi kurssinvetäjä Lauren Hall-Lew on laatinut joka numeroon pääkirjoituksen, jossa hän esittelee artikkelit. Lehden tekijäjoukkoon kuuluu päätoimittajan lisäksi toimitussihteeri (copyeditor) ja kuusijäseninen toimituskunta. Lehti saa tukea Edinburghin yliopiston omasta rahastosta (PPLS Teaching and Learning Initiative Fund).

Lehden lähtökohta oli yhden kurssin lopputöissä, mutta jo toisen numeron pääkirjoituksessa Hall-Lew kertoo, että lehti ottaa vastaan opiskelijoiden käsikirjoituksia myös Edinburghin yliopiston ulkopuolelta. Samassa lehdessä on tällaisia artikkeleita Manchesterin yliopiston "Language Change Across the Lifespan" -kurssilta. Kurssilehti laajentui siis varsin nopeasti tutkimusteemaan (intraspeaker variation) liittyvien opiskelijatöiden esittelijäksi. Vuoden 2018 numerossa päätoimittaja kertoo myös lehden teeman laajentuvan yleisemmin sosiolingvistiikkaan ja artikkelien arviointiprosessin muuttumisen kohti tieteellisille julkaisuille tyypillistä vertaisarvioinnin käytäntöä.

Esimerkki 2: Opiskelijatöiden julkaiseminen

St. Andrewsin yliopiston Ethnographic Encounters -lehden julkaisulinja on yksinkertainen: lehden tarkoitus on julkaista sosiaaliantropologian opiskelijoiden toteuttamia merkittäviä opiskelijatutkimuksia. Vastaavalla periaatteella toimivia, opiskelijatöitä – pienoistutkimuksia, kurssiesseitä, ryhmätöitä ym. – julkaisevia opiskelijalehtiä, on maailmalla paljon.

Ensimmäisen lehden (2012) päätoimittajat, opiskelijat Zoe Miller ja Emily Sheppard, kuvasivat lehden tarkoitusta näin:

"To our minds, undergraduate work in all subjects is underrepresented within the university. Particularly in Social Anthropology, however, whose students put so much of their time, their energy, and their lives into work that is as personal as it is academic, a forum for sharing fieldwork experiences seems long overdue. The journal is our contribution to correcting this imbalance."

Ethnographic Encountersia tehdään opiskelijavoimin, mutta sosiaaliantropologian henkilökuntaan kuuluva Craig Lind on toiminut alusta alkaen, eli vuodesta 2012 lähtien, lehden yhteyshenkilönä (journal manager). Lehden nykyiseen toimituskuntaan kuuluu kaksi päätoimittajaa ja neljä toimittajaa (editors). Lehti on ilmestynyt 1–3 kertaa vuodessa. Tavanomaisten, opiskelija-artikkeleita sisältävien numeroiden lisäksi lehdestä on ilmestynyt useita erikoisnumeroita, joissa on julkaistu mm. valokuvaesseitä ja runoutta.

Ethnographic Encountersissa artikkelien julkaisukelpoisuuden arvioi yksinomaan toimituskunta, varsinaista vertaisarviointia ei siis käytetä. Useissa opiskelijalehdissä hyödynnetään myös vertaisarviointia. Esimerkiksi St. Andrewsin yliopiston filosofian opiskelijoiden toimittamassa Aporia-lehdessä käytetään kaksoissokkoarviointia. Lehti on kertonut myös artikkeleiden hyväksymisprosenteistaan: 14,7% (2012) ja 11,2% (2013). Aporia on esimerkki myös kansainvälisestä opiskelijalehdestä, johon tarjotaan artikkeleita useista eri maista.

Saavutettavuusseloste