Editori - työkalu avoimeen julkaisemiseen ja julkaisukäytäntöjen harjoitteluun: Avoin lehti Editorissa

Oppaassa esitellään Open Journal Systemsiin perustuva Editori-palvelu ja sen eri käyttötapoja

Näin lehti perustetaan

 

 • MIeti mikä on open access-lehtesi nimi, ala, käytettävä kieli ja kohdeyleisö
 • Valitse päätoimittaja(t) ja toimitusneuvosto
 • Sovi käytännöistä (esim. vertaisarvioinnin tapa)
 • Tututustu tällä sivulla oleviin käyttösääntöihin ja muihin lehdenteon edellytyksiin
 • ota yhteyttä osoitteeseen editori@helsinki.fi  
 • Editorin sijainti ja käyttötavat

Lähtökohtia

 • Editori-julkaisuvälineellä tehtävien lehtien sisällöstä vastaavat tekijät, Sisältö jaetaan CC-BY-lisenssillä, jolloin sitä voi muokata ja jakaa vapaasti, myös kaupallisiin tarkoituksiin, mutta tekijä on aina mainittava.
 • Editorilla tehtyjen lehtien on oltava Helsingin yliopiston käyttösääntöjen mukaisia.
 • Palvelun käyttäjistä ainakin kontakihenkilöiden on oltava Helsingin yliopiston opiskelijoita tai henkilökuntaa. Lehden toimipaikka on Helsingin yliopistossa. Mikäli lehden vastuuhenkilöissä tapahtuu muutoksia, siitä on ilmoitettava välittömästi editori@helsinki.fi-osoitteeseen.
 • Editorin käyttö on ilmaista, mutta edellytyksenä sillä tehtäville lehdille on akateemisuus laajasti ymmärrettynä - julkaisuväline mahdollistaa myös artikkeleiden vertaisarvioinnin.
 • Helsingin yliopiston kirjasto vastaa tekniikasta ja alustasta sekä neuvoo tarvittaessa lehden teossa. Lehtien kontaktihenkilöille järjestetään koulutusta alustan käyttöön.
 • Kirjasto voi antaa vertaisarvioiduille artikkeleille pysyvän tunnisteen (DOI). Tätä kautta artikkeli myös indeksoituu laajasti tutkimustietokantoihin. Artikkeli voidaan tallennentaa myös Tuhat-tutkimustietokantaan, mikäli tekijällä on siellä profiili. Tuhatista artikkeli siirtyy automaattisesti yliopiston Helda-julkaisuarkistoon.
 • Editori-lehden sisällöille voi antaa myös URN-tunnisteen. URN (Uniform Resource Name) on verkkojulkaisulle annettava ainutkertainen ja pysyvä tunniste, joka parantaa julkaisujen löydettävyyttä. URN-tunnisteen voi antaa kaikenlaisille verkkosisällöille (ml. lehden numerot). Ks. URN-ohje alla.
 • Kirjasto auttaa lehtien Google analytics -tilastoseurannassa. Huomattava kuitenkin, että OJS tarjoaa lehden tekijöille käyttökelpoisen tilastoseurannan itse järjestelmässä.

Lehden perustamisen tueksi

Editori-työkalulla tehtävä lehti voi olla joko uusi tai jo olemassaoleva lehti. Tämä voi tulla kyseeseen jos jokin painetussa muodossa oleva lehti haluaa siirtyä digitaaliseen, avoimeen muotoon. On kuitenkin huomattava, että Editori-työkalulla on tarkoitus harjoitella tieteellisiä julkaisukäytäntöjä ja siksi sillä ei voi vain julkaista rinnalla elävän painetun julkaisun artikkeleita.

Pohdittavaa uuden Editori-lehden perustajalle

 • Mikäli perustetaan uusi lehti, on tärkeää miettiä sitä mitä lehdellä halutaan saavuttaa ja mikä on sen luonne. Onko lehti yhteisön äänenkannattaja (esim. opiskelijajärjestön lehti, henkilökuntalehti), yhteisön julkaisukanava (esim. laitossarja) vai tieteenalalla vaikuttava lehti (esim. johonkin erikoisaiheeseen keskittyvä lehti). Miten lehden ala määritelllään?
 • On mietittävä lehden nimi, päätoimittaja(t), toimituskunta ja vertaisarvioijat. Miten usein lehti ilmestyy? Mikä on lehden toimituskäytäntö? Minkälaisia eri juttutyyppejä siinä julkaistaan? Onko lehdessä vertaisarviointia? Vertaisarvioidaanko kaikki artikkelit vai vain osa artikkeleista? MInkälaista vertaisarviointia sovelletaan? Editorissa on mahdollisuus yksöissokkoarviointiin, kaksoissokko-arviointiin sekä avoimeen vertaisarviointiin.

Mikäli lehti on ilmestynyt jo painettuna, voidaan miettiä pidetäänkö vanhat käytännöt voimassa vai muutetaanko niitä. Lehden tekijät voivat lisätä vanhoja numeroita tai niiden artikkeleita OJS-alustalle halutessaan. Annamme tähän opastusta. Valitettavasti emme kuitenkaan voi sitoutua jo olemassaolevien lehtien vanhojen numeroiden digitoimiseen Editori-julkaisualustalle, mutta se on mahdollista mikäli lehden tekijät hoitavat skannauksen itse. 

Editori-palvelun edellyttämät toimituskäytännöt

 • Lehdestä tulee vastata yksi tai useampi päätoimittaja, joiden nimet ja osoitteet on toimitettava Editori-palveluun.
 • Toimituskunnan lukumäärä on vapaa, samoin roolitus. Editori-työkalussa on mahdollisuuksia luoda erilaisia rooleja eri tekijöille (esimerkiksi toimittaja, vertaisarvioija, lehden hallinnoija jne.).  Koulutamme lehden vastuuhenkilöt roolien jakamiseen työkalussa. Samalla henkilöllä voi olla useampi rooli.

Lehden perustaminen

Kun lehti halutaan Editori-palveluun, ensimmäinen askel on joko ottaa yhteyttää meihin osoitteella editori@helsinki.fi lisätietojen saamiseksi  Huomaa, että pilottivaiheessa Editori-palvelu toimii käytettävissä olevien resurssien mukaisesti, minkä vuoksi saattaa olla viivettä palvelun käyttöönotossa. 

Oppia nykyisistä Editori-lehdistä

Nykyisten Editori-lehtien vastaavat toimittajat kertovat kokemuksistaan ja näkemyksistään liittyen avoimeen julkaisemiseen ja Editori-julkaisutyökalun käyttöön Think Open -blogin Editori-tarinat juttusarjassa.

Lisätietoja

Tuki

Kysymyksiä Editorista? Tarvitsetko apua tekniseen ongelmaan? Kirjoita meille osoitteeseen editori@helsinki.fi

 

 

Vastuualueet

Kirjasto Lehden tekijä / Palvelun käyttäjä

Editori-julkaisualustan (Open Journal Systems (OJS) - järjestelmä) päivitys, tekninen tuki ja neuvonta.

Lehden tekijä on vastuussa lehden sisällöstä, artikkelien toimituskäytännöistä, lehden toimittamisesta mukaanlukien sivunumerot, taitto ja ulkoasu. Vastuu mahdollisten vanhojen lehtien digitoimisesta ja lisäämisestä OJS-alustalle.
Koulutus julkaisualustan käyttöön ja lehdenteon perusteisiin lehden alkuvaiheessa. Sitoutuu Editori-palvelun käyttösääntöihin, netikettiin ja alasottokäytäntöön.
Pysyvien digitaalisten tunnisteiden antaminen ja tallentaminen Tuhat-tutkimustietokantaan valituille artikkeleille  ja niiden indeksoiminen tutkimustietokantoihin. Sitoutuu hyviin toimituskäytäntöihin (ks. esim. Open Access Scholarly Association's Member Code of Conduct)
Tekijänoikeusasioita, metadataa, avointa julkaisemista, tutkimustietokantoja ja näkyvyyspalveluita koskeva neuvonta. Sitoutuu siihen, että ainakin yksi lehden toimittaja on Helsingin yliopiston opiskelija tai henkilökuntaa ja mikäli lehden toimituskunnassa tapahtuu merkittäviä muutoksi, siitä ilmoitetaan Editori-palveluun.
Valvoo lehtien toimintaa ja tarvittaessa ohjeistaa niitä. Markkinoi palvelua ja siinä julkaistavia lehtiä. Sitoutuu seuraamaan palvelulle esitettyä toimintasuunnitelmaa ja ilmestymisaikataulua

Alasottomenettely

Helsingin yliopiston Editori-palvelun alasottomenettely

Kattavuus

Tämä alasottomenettely koskee Helsingin yliopiston tarjoamalla OJS-alustalla (Open Journal Systems) tuotettua sisältöä. Se koskee myös Helsingin yliopiston julkaisuarkisto Heldaan tallennettua aineistoa, jonka ovat tuottaneet Helsingin yliopiston OJS-alustalla toimivat lehdet.

Alasottopyynnöt

Lehtien päätoimittajat vastaavat siitä, että julkaistu materiaali ei riko voimassa olevaa lakia. Jos epäilet sisällön olevan laitonta, ota välittömästi yhteyttä lehteen. Tarpeen vaatiessa ota yhteyttä myös Helsingin yliopiston kirjastoon: editori@helsinki.fi.

Kun otat yhteyttä, kerro ainakin seuraavat tiedot:

 • sisältö, jota alasottopyyntösi koskee – sisällön kohdentamiseksi mukaan on hyvä liittää URL-osoite
 • alasottopyynnön tekijän nimi ja yhteystiedot
 • perustelusi alasottopyynnölle

Lehden tai kirjaston vastaus

Alasottopyynnön saapuessa:

 • Arvioimme pyynnön.
 • Pyrimme varmistamaan vaatimuksen esittäjän henkilöllisyyden ja oikeuden vaatimukseen.
 • Vastaamme vaatimuksen esittäjälle niin nopeasti kuin mahdollista, että alasottopyyntö on otettu käsittelyyn.
 • Tapauksesta riippuen voimme väliaikaisesti poistaa sisällön.
 • Kuulemme sisällöstä vastaavia henkilöitä sekä tarpeen vaatiessa muita asian kannalta olennaisia tahoja yliopistossa (esim. tekijänoikeuksiin liittyen).
 • Jos alasottopyyntö osoittautuu aiheelliseksi, sisältö poistetaan pysyvästi Helsingin yliopiston julkaisualustoilta (OJS, Helda).
 • Jos alasottopyyntö osoittautuu aiheettomaksi, sisältö palautetaan takaisin, jos se on asian käsittelyn ajaksi poistettu.

Lupaamme käsitellä asian 30 päivän kuluessa.

Käyttösäännöt

Editori-palvelua koskevat seuraavat Helsingin yliopiston käyttösäännöt sekä netiketti:

 • Yliopiston tietojärjestelmät on tarkoitettu työvälineiksi tehtäviin, jotka liittyvät opiskeluun, tutkimukseen, opetukseen tai hallintoon Helsingin yliopistossa. Muu käyttö edellyttää erillistä sopimusta. 

 • Käyttäjän vastuulla on huolehtia, että yliopistolla on mahdollisten yhteydenottojen varalta hänen ajantasaiset yhteystietonsa. 

 • Editori-työkalulla tehdyt lehdet ovat julkisia ja niitä koskevat samat säännöt ja lait kuin muitakin julkaisuja. Keskustelun herättely ja mielipiteet kuuluvat asiaan. Sen sijaan henkilöihin kohdistuvat asiattomuudet ja loukkaukset eivät kuulu lehtikirjoitteluun.
 • Lehtien toimittajat vastaavat niiden sisällöstä itse. Tekijänoikeudet sisältöön ovat kirjoittajalla ja ne jaetaan CC BY-lisenssillä, jonka mukaan sisältöä voi muuttaa ja lainata vapaasti, kunhan tekijä mainitaan.
 • Varmista, että sinulla on oikeudet käyttää julkaisemaasi materiaalia. Katso tekijänoikeusasioista kirjaston lisenssiopas ja Aalto-yliopiston visuaalisen materiaalin tekijänoikeuksia koskeva ImagOA-opas.
 • Editori-palvelua ei ole tarkoitettu kaupalliseen, aatteelliseen, poliittiseen tai uskonnolliseen toimintaan. Poliittisessa toiminnassa poikkeuksena ovat yliopistovaalit, opiskelijajärjestöjen tai niiden alayhdistysten sekä henkilökunnan ammattiyhdistysten toiminta.
 • Mikäli havaitset em. sääntöjen vastaisia kirjoituksia Editori-lehdessä, pyydämme ottamaan yhteyttä osoitteella editori@helsinki.fi

Lisätietoja

Saavutettavuusseloste