Kaisa-talon hyllyluokitukset: Käytännöllinen teologia

Käytännöllinen teologia

Sijainti Kaisa-talossa: 6. krs, alue B
Våning i Kajsahuset: 6:e vån., zon B
Location in Kaisa House: 6th floor, zone B
Sijaintitieto Helkassa - Signum i Helka - Call Number in Helka:
Hc Hc 6. krs Teologia

Käytännöllisen teologian hyllyluokitus
Klassifikation för praktisk teologi
Classification for practical theology

Muutokset mahdollisia. Ändringarna möjliga. Changes possible.

Käytännöllisen teologian hyllyluokitus

Y/1 Teologia: bibliografiat
Y/3 Teologia: biografiset hakuteokset
Y/5 Teologia: kartat
P/1 Käytännöllisen teologian yleisteokset
P/2 Homiletiikka, viestintä
P/3 Uskonnonpedagogiikka
P/3 Oppikirjat Uskonnonpedagogiikka, oppikirjat
P/4 Sielunhoito, terapia
P/5 Sisälähetys, diakonia
P/6 Kirkko-oikeus
P/7 Liturgiikka
P/8 Hymnologia
Uk Uskonto- ja kirkkososiologia
Up Uskontopsykologia
  Uskontotiede
U/1 Uskontotieteen teoria ja yleisteokset
U/2 Uskontofenomenologia
U/3B Buddhalaisuus
U/3H Hindulaisuus
U/3I Islam
U/3M Muut uskonnot ja uususkonnollisuus
U/4 Uskontoantropologia

Klassifikation för praktisk teologi

Y/1 Teologi: bibliografier
Y/3 Teologi: biografiska uppslagsverk
Y/5 Teologi: kartor
P/1 Praktisk teologi: allmänna verk
P/2 Homiletik, kommunikation
P/3 Religionspedagogik
P/3 Oppikirjat Religionspedagogik, läroböcker
P/4 Själavård, terapi
P/5 Inremission, diakoni
P/6 Kyrkorätt
P/7 Liturgik
P/8 Hymnologi
Uk Religions- och kyrkosociologi
Up Religionspsykologi
  Religionsvetenskap
U/1 Religionsvetenskaps teori och
allmänna verk
U/2 Religionsfenomenologi
U/3B Buddhism
U/3H Hinduism
U/3I Islam
U/3M Andra religioner och nya
religiösa rörelser
U/4 Religionsantropologi

Classification for practical theology

Y/1 Theology: bibliographies
Y/3 Theology: biographical reference books
Y/5 Theology: maps
P/1 Practical theology: general works
P/2 Homiletics, communication
P/3 Religious education
P/3 Oppikirjat Religious education, study books
P/4 Pastoral care, therapy
P/5 Inner mission, social work of the church
P/6 Church law
P/7 Liturgy
P/8 Hymnology
Uk Sociology of religion and church
Up Psychology of religion
  Comparative religion
U/1 Comparative religion theory and
general works
U/2 Phenomenology of religion
U/3B Buddhism
U/3H Hinduism
U/3I Islam
U/3M Other religions and new
religious movements
U/4 Anthropology of religion