Kaisa-talon hyllyluokitukset: Ortodoksinen kirkko ja teologia

Ortodoksinen kirkko ja teologia

Sijainti Kaisa-talossa: 6. krs, alue A 
Våning i Kajsahuset: 6:e vån., zon A
Location in Kaisa House: 6th floor, zone A
Sijaintitieto Helkassa - Signum i Helka - Call Number in Helka:
Hc Hc 6. krs Teologia

Ortodoksisen kirkon ja teologian hyllyluokitus
Klassifikation för den ortodoxa kyrkan och teologi
Classification for orthodox church and theology

Muutokset mahdollisia. Ändringarna möjliga. Changes possible.

Ortodoksisen kirkon ja teologian hyllyluokitus

Y/2 Teologia: yksi- ja kaksiosaiset hakuteokset,
moniosaiset hakuteokset
Ort Bys Bysantin ja Kreikan kulttuuri,
kirkkohistoria ja uskonto
Ort Ven Venäjän ja Neuvostoliiton uskonto-
ja kirkkohistoria
Ort Muu Muun ortodoksisen maailman kirkot
ja uskonnot
Ort Ori Orientaaliset kirkot
Ort Suo Suomen ortodoksinen kirkko ja Karjalan
ortodoksinen perinne
Ort Teo Ortodoksinen teologia
Ort Lit Ortodoksinen liturgiikka ja jumalanpalveluselämä

Klassifikation för den ortodoxa kyrkan och teologi

Y/2 Teologi: uppslagsverk
Ort Bys Bysantinsk och Greklands kultur,
kyrkohistoria och religion
Ort Ven Rysslands och Sovjetunionens religion-
och kyrkohistoria
Ort Muu Andra ortodoxa världens kyrkor
och religioner
Ort Ori Orientaliska kyrkor
Ort Suo Finlands ortodoxa kyrkan och Karelska
ortodox tradition
Ort Teo Ortodox teologi
Ort Lit Ortodox liturgik och gudstjänstliv

Classification for orthodox church and theology

Y/2 Theology: reference books
Ort Bys Byzantine and Greece culture,
church history and religion
Ort Ven Russias and Soviet Unions religion
and church history
Ort Muu Other orthodox world’s churches
and religions
Ort Ori Oriental churches
Ort Suo Finnish orthodox church and Carelian
orthodox tradition
Ort Teo Orthodox theology
Ort Lit Orthodox liturgy and ritual life